Puroista joelle
Puroista joelle - Paimionjoen vesistön ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla

Paimionjoki-yhdistyksen Puroista joelle -hankkeessa tavoitteena on parantaa Paimionjokeen laskevien purojen ekologista tilaa virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksilla tarkoituksena on parantaa kalojen, rapujen, nahkiaisten ja muiden vesieliöiden lisääntymis-, elin- ja liikkumismahdollisuuksia Paimionjoella.

Hankkeessa etsitään tärkeimpiä kunnostustoimenpiteitä tarvitsevia purokohteita käyttämällä hyödyksi jo aikaisempia tutkimuksia, mm. Paimionjoen kunnostustarveselvitystä ja sähkökoekalastuksia. Puroihin suoritetaan eri tutkimuksia niiden tilan selvittämiseksi, muun muassa sähkökoekalastuksia, koeravustuksia, pikkunahkiaisen alustavaa esiintymiskartoitusta, vedenlaatututkimuksia ja eliöiden liikkumisestekartoituksia. Tutkimusten ja esitietojen pohjalta toteutetaan kunnostuksia kohteille.

- Sähkökoekalastukset suoritetaan Paimion Vähäjoella, jossa sähkökoekalastuksia ei ole suoritettu vuoden 2005 kunnostustoimenpiteiden jälkeen. Paimion Vähäjoessa ja Karhunojassa on säilynyt Paimionjoen oma taimenkanta. Myös Karhunojaa sähkökoekalastetaan, jotta nähdään tehtyjen kunnostustoimenpiteiden vaikutus taimenpopulaatioon.

- Koeravustuksia järjestetään kohteissa, joita ei ole koeravustettu viimeiseen pariinkymmeneen vuoteen, ja joissa saattaisi olla jäljellä jokirapua. Nykyisillään tiedossa on vain yksi Paimionjoen sivupuro, jossa on jäljellä jokirapukanta.

- Pikkunahkiaista tavataan Paimionjoen Karhunojassa, mutta pikkunahkiaisen yläpuolisista esiintymisalueista ei ole tietoa. Hankkeessa kartoitetaan joitain mahdollisia kohteita, joissa pikkunahkiaista saattaisi vielä esiintyä sekä Paimion Karhunojaa, jotta jo teidetyistä esiintymisalueista saadaan parempi kokonaiskuva.

- Vedenlaatumittauksia suoritetaan neljänä vuodenaikana yhdessä Paimionjoen purossa ja siihen laskevassa sivupurossa. Kyseisessä kohteessa on jäljellä Paimionjoen viimeinen jokirapukanta. Kohteessa tavattiin myös istutuksista peräisin olevaa taimenta vielä vuosituhannen vaihteessa.

- Vesieliöiden liikkumisesteitä kartoitetaan Paimionjoella. Liikkumisesteitä voivat olla esimerkiksi tierummut tai kivetyt pohjapadot. Liikkumisesteitä kartoitetaan, jotta saadaan tietoon sivupurojen soveltuvuus esimerkiksi pääuomassa elävien eliöiden lisääntymispaikkana. Hyvälaatuinen pohjavesisyöttöinen puro ei ole eliöiden käytettävissä, jos sinne on mahdotonta päästä.

Maanomistajia ja paikallisia toimijoita innostetaan puroympäristöön ja kunnostustoimiin. Hankkeessa on mahdollisuus järjestää asiantuntijaluentoja ja retkiä mahdollisille kunnostuskohteille sekä jo kunnostetuille lähikohteille. Hankkeen virtavesikunnostukset pyritään järjestämään talkoina, joihin kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua.

Hankkeen rahoittajia ovat Saaristomeren suojelurahasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankeaika on 1.1.2016 - 31.8.2017.

Hankkeen tapahtumia ja raportteja:

Marttilan Ihmistenojalla talkoillaan virtavesiluonnon hyväksi 27.7

Paimion Vähäjoella talkoillaan taimenen hyväksi 7.6.

Purotutkimuksia Paimionjoella

Vesanojan ja Hallahuhdanojan vedenlaatututkimukset vuosina 2016 - 2017

Puroista joelle - Paimionjoen ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla - Loppuraportti

 


saaristomerensuojelurahasto    Ely